Czwartek 22 luty
Małgorzaty, Marty, Piotra
RADOM aktualna pogoda

Budżet woj. mazowieckiego na 2023 r. przyjęty

dm, mazovia.pl 2022-12-21 16:23:00

Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2023 rok. Na modernizacje i rozbudowy dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą blisko 2 mld zł. Ponad 700 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie gmin, powiatów, a także organizacji pozarządowych.

Najwięcej przeznaczono na modernizację dróg

Ponad 5,6 mld zł po stronie dochodów

Dochody województwa mazowieckiego w 2023 roku osiągną ponad 5,66 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w roku obecnym. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) mają stanowić 87 proc. dochodów własnych. Będzie to kwota 4,87 mld zł, w tym z tytułu CIT ponad 4,5 mld zł, a z PIT – ponad 359 mln zł. W skład dochodów wchodzą również płatności z Unii Europejskiej – 169,2 mln zł, dotacje na programy operacyjne – 185,9 mln zł, dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł – 90,8 mln zł, pozostałe dochody własne – 124,7 mln zł, subwencja oświatowa – 132 mln zł, pozostałe dochody celowe – 78,3 mln zł.

6,7 mld zł po stronie wydatków

Wydatki na 2023 rok zostały określone na ponad 6,7 mld zł. 30 proc. tej kwoty, czyli blisko 2 mld zł, to środki przeznaczone na inwestycje. Ponad 700 mln zł władze regionu przeznaczą na pomoc samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym. W ramach tej kwoty ponad 660 mln zł to środki na programy wsparcia. „Janosikowe” pochłonie w 2023 r. ponad 1,1 mld zł, a dotacje do przewozów kolejowych – ponad 920 mln zł.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, budżet na 2023 rok przedstawia się bardzo ambitnie.

To jest budżet rozwojowy. Ponad 2 mld zł przeznaczymy na inwestycje. To oznacza duże zamówienia. Gros środków, bo ponad 700 mln zł, przeznaczymy na programy wsparcia. Te małe inwestycje są niezwykle ważne i wpływają na jakość życia mieszkańców Mazowsza. Przeznaczając środki na ten cel, aktywizujemy także małe i średnie przedsiębiorstwa, które najczęściej są wykonawcami tych mniejszych inwestycji. Warto również pamiętać, że Komisja Europejska zatwierdziła nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027. To oznacza, że dostaniemy ponad 2 mld euro, co pozwoli na realizację wielu inwestycji i przedsięwzięć.

Radni o budżecie

Jak podkreśla przewodniczący sejmiku  Ludwik Rakowski, jest to budżet proinwestycyjny.

Przyszłoroczne wydatki wyniosą blisko 6,76 mld zł. Aż 2 mld zł zarezerwowaliśmy na inwestycje. Największą kwotę spośród wydatków inwestycyjnych przeznaczymy na transport i łączność (836 mln zł), ochronę zdrowia (537 mln zł) oraz oświatę i wychowanie (202  mln zł). Powiaty, gminy i dzielnice m.st. Warszawy będą mogły ubiegać się w sumie o ponad 700  mln zł w ramach programów wsparcia samorządu Mazowsza.

Jak zauważył wiceprzewodniczący sejmiku, a zarazem przewodniczący sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Mirosław Adam Orliński, odpowiedzialność, profesjonalizm, kompetencja i perspektywiczność to niewątpliwie cechy budżetu, który dzisiaj głosami PSL-u i Koalicji Obywatelskiej przyjął sejmik województwa.

Bardzo cieszy mnie fakt, że została w nim uwzględniona moja poprawka dotycząca wsparcia finansowego służb mundurowych. Razem budujemy Mazowsze.

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, zauważa, że rok 2022 był szczególnie trudny dla mazowieckiej ochrony zdrowia i tym samym dla budżetu mazowieckiej ochrony zdrowia.

Mimo to w przyszłorocznym budżecie wydatki na ochronę zdrowia stanowią drugą co do wielkości pozycję. Cieszy mnie, że zostały w nim uwzględnione moje poprawki i zostaną zrealizowane ważne inwestycje: informatyzacja szpitala bródnowskiego i szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej; utworzenie izby przyjęć wraz z przebudową podjazdu dla karetek, dróg dojazdowych i parkingu w szpitalu w Dziekanowie Leśnym; doposażenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku; budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Józefowie czy budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pruszkowie.

W budżecie została uwzględniona również poprawka Anny Katarzyny Brzezińskiej, przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Bardzo się cieszę, że moja poprawka budżetowa na rok 2023, dotycząca programu wsparcia dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, będzie realizowana. To wsparcie dla WOPR-ów jest bardzo potrzebne. Jeżdżąc po Mazowszu, rozmawiając z prezesami i ochotnikami, rozmawialiśmy o ich potrzebach. I właśnie największym problemem było znalezienie środków finansowych na doposażenie w sprzęty, ale także na remonty budynków. Myślę, że te środki finansowe bardzo się przysłużą i wpłyną na poprawę warunków lokalowych ochotników, a także będą służyły doposażeniu w ważny sprzęt, który na co dzień ratuje życie.

Piotr Kandyba, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej, podkreśla, że budżet sejmiku to ogromne wyzwanie.

Co bardzo cieszy, mamy zdecydowanie więcej pieniędzy na projekty wspierające samorządy, NGO i na infrastrukturę drogową i szpitalną. W polityce społecznej będzie też więcej środków finansowych, co ustabilizuje nasze działania i powiększy zakres, będzie więcej beneficjentów, głównie organizacji pozarządowych, co przełoży się na większą liczbę działań dla dobra naszych mieszkańców. A w polityce społecznej są duże braki w wielu dziedzinach wynikające z małego zainteresowania polityką społeczną administracji rządowej. Po przyznaniu świadczeń w ramach 500 plus i kolejnych emerytur rząd decentralizacją chce załatwić politykę społeczną, ale tak to nie działa. Będziemy starali się „zatkać dziury” w polityce społecznej na Mazowszu, gdzie tylko będzie to możliwe.

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Bartosz Wiśniakowski entuzjastycznie podsumowuje przyszłoroczne wsparcie samorządu dla projektów proekologicznych.

W dziedzinie ochrony środowiska rozdysponujemy ponad 70 mln zł. Cieszę się, że postulowane przez nas instrumenty wsparcia, takie jak Mazowsze dla czystego powietrza czy Mazowsze dla Klimatu, znalazły stałe miejsce w budżecie i są rokrocznie uwzględniane jako priorytet UMWM. W ciągu 4 lat zwiększyliśmy budżet na szeroko rozumianą ochronę środowiska ponaddwukrotnie! Zyskujemy na tym jako cała mazowiecka społeczność.

Programy wsparcia 2023

Samorząd Mazowsza w 2023 roku będzie kontynuował większość dotychczasowych programów wsparcia. Na ten cel sejmik przeznaczył ponad 660 mln zł. Największa pula środków, w wysokości 476 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Pojawią się też nowe programy: Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla czystego ciepła, Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, Autobusy dla mazowieckich szkół oraz tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP. W sumie 20 programów i zadań:

 Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 476 mln zł;

 • Mazowsze dla sportu – 50 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 22,3 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 15,5 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 13,8 mln zł;
 • Autobusy dla mazowieckich szkół – 13,3 mln zł;
 • Mazowsze dla melioracji – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 11,4 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 10,3 mln zł;
 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich – 5,5 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego ciepła – 5 mln zł;
 • Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 5 mln zł;
 • Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 4 mln zł;
 • Mazowsze dla zwierząt – 3 mln zł;
 • Mazowsze dla zdrowia kobiety – 3 mln zł;
 • Mazowsze dla miejsc pamięci – 2 mln zł;
 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców – 1,7 mln zł;
 • Mazowsze dla seniorów – 1,2 mln zł;
 • Mazowsze dla młodzieży – 1,1 mln zł.

52,9 mln zł w 2023 roku władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2038 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 18 mld zł, w tym o charakterze bieżącym – 11,1 mld zł i majątkowym – 6,9 mld zł. Na drogi wojewódzkie planuje się przeznaczyć ponad 2,8 mld zł, na transport – 9,5 mld zł, rozwój regionalny – 2,5 mld zł, ochronę zdrowia – 2 mld zł. Wśród planowanych przedsięwzięć, które mają być zrealizowane do 2038 roku, największe to:

 • budowa drogi wojewódzkiej nr 747 od Iłży do Solca nad Wisłą – 516 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową  nowego przebiegu  drogi w Nowym Dworze Mazowieckim – 189 mln zł,
 • budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie – 426 mln zł,
 • budowa nowego budynku Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie wraz z otoczeniem i komunikacją – 208 mln zł,
 • utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera – 20 mln zł,
 • zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego – 117 mln zł,
 • budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. J. Kochanowskiego Garbatce-Letnisku – 110 mln zł,
 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – 43 mln zł,
 • rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) – 34 mln zł.

Komentarze naszych czytelników

 • 2023

  2022-12-21 12:37:00

  Miasta również. A POLSKI NARODOWY w powijakach partyzancki w lesie. PiS JUŻ nawet do rewitalizacji i do odbudowy się nie nadaje.  Kaczyński myśli że reperacjami wojennymi od Putina go POspina. 

 • 2023 !

  2022-12-21 12:37:09

  Miasta również. A POLSKI NARODOWY w powijakach partyzancki w lesie. PiS JUŻ nawet do rewitalizacji i do odbudowy się nie nadaje.  Kaczyński myśli że reperacjami wojennymi od Putina go POspina. 

 • 2023 ?

  2022-12-21 12:37:17

  Miasta również. A POLSKI NARODOWY w powijakach partyzancki w lesie. PiS JUŻ nawet do rewitalizacji i do odbudowy się nie nadaje.  Kaczyński myśli że reperacjami wojennymi od Putina go POspina. 

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA.

  2022-12-21 13:54:54

  Znowu sTRUZIK (książę Mazowsza-wielki łeb) z Płocka,z rajKOwskim z Radomia będą okradać Radom.

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA.

  2022-12-21 13:55:01

  Znowu sTRUZIK (książę Mazowsza-wielki łeb) z Płocka,z rajKOwskim z Radomia będą okradać Radom

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA

  2022-12-21 13:55:13

  Znowu sTRUZIK (książę Mazowsza-wielki łeb) z Płocka,z rajKOwskim z Radomia będą okradać Radom

 • qńrad

  2022-12-21 14:15:49

  będziemy w nieskończoność stadion budować i narzekać że drożyzna. . 

 • ŚciborEK wytrzeszczony

  2022-12-21 19:32:34

  ***** ***   ***** ***   ***** ***

 • tych te DJ G6 TCS do

  2022-12-23 23:59:09

  ***** ***   i  **

   

   

 • Marta

  2022-12-27 00:17:34

  Niech wymienią ile Płock czy Warszawa albo Siedlce dostaną. Wtedy się okaże gdzie najwięcej kasy idzie 

 • Marta1

  2022-12-27 00:17:38

  Niech wymienią ile Płock czy Warszawa albo Siedlce dostaną. Wtedy się okaże gdzie najwięcej kasy idzie 

 • Marta18

  2022-12-27 00:17:44

  Niech wymienią ile Płock czy Warszawa albo Siedlce dostaną. Wtedy się okaże gdzie najwięcej kasy idzie 

 • Marta188

  2022-12-27 00:17:49

  Niech wymienią ile Płock czy Warszawa albo Siedlce dostaną. Wtedy się okaże gdzie najwięcej kasy idzie 

 • Marta1889

  2022-12-27 00:17:52

  Niech wymienią ile Płock czy Warszawa albo Siedlce dostaną. Wtedy się okaże gdzie najwięcej kasy idzie 

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych