Niedziela 14 lipca
Marcelina, Ulryka, Bonawentury
RADOM aktualna pogoda

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

dm, UM Radom 2024-02-08 09:00:00

W dniach od 7 lutego 2024 roku do 27 marca 2024 roku w Radomiu zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie miasta. Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Radomiu będzie urzędować w budynku Przychodni Lekarskiej „Ustronie” przy ul. Wyścigowej 12 od godz. 15:00.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się  w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia terminu wskazanego w wezwaniu imiennym.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

1.            mężczyzn urodzonych w 2005 roku;

2.            mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.            osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4.            kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5.            osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6.            osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu przedstawia dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (art. 71 ust. 2 pkt 1 lit. l i m ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie powinna zawiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz podać przyczyny niestawienia się. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż termin określony w wezwaniu.

W stosunku do osób wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie ma konieczności osobistego stawiennictwa przed Komisją. W imieniu tej osoby wszelkich czynności w tym zakresie może dokonać osoba uprawniona (tj.: rodzic, przedstawiciel prawny) przedstawiając Komisji dowód osobisty niepełnosprawnego, kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza, stwierdzające rodzaj schorzenia. Takie osoby przyjmowane będą poza kolejnością.

Osoby niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także niepełnosprawne mogą być zwolnione z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej po spełnieniu nw. warunków:

•             doręczenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przed terminem stawiennictwa dokumentacji medycznej określającej stopień niepełnosprawności (niezdolności),

•             powiadomienie właściwego terytorialnie szefa wojskowego centrum rekrutacji o tym doręczeniu.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się  o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),

– książeczkę wojskową (jeżeli posiada),

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Moniuszki 9 (pokój 14) I piętro, tel.: (48) 36-20-571,  (48) 36-20-576, (48) 36-20-159, (48) 36-20-109, adres e-mail: wbzk@umradom.pl

Więcej informacji na stronie: https://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/kwalifikacja-wojskowa/65416,KWALIFIKACJA-WOJSKOWA-2024.html

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych