Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Zmiany w budżecie Radomia na 2019 rok. Sesja Rady Miejskiej [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Miasto, Samorząd, Polityka / 2019-01-21 09:00:00, aktualizacja: 2019-01-21 16:15:00

Za nami VII sesja Rady Miejskiej. Radni m.in. przyjęli zmiany w Uchwale Budżetowej na 2019 rok oraz zgodzili się na emisję obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia.

09:00 Porządek dzisiejszej sesji znaleźć można tutaj.

09:01 Przed sesją odbyła się konferencja radnych PiS. Briefing dotyczył przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. - Chcemy, aby bonifikata wynosiła nie 60, a 98% - mówił przewodniczący klubu, Dariusz Wójcik. Ponadto radni PiS nie zgodzili się na budowę bloku przy sztucznym boisku przy ul. Chałubińskiego w Radomiu. - Idea UM dobra, ale lokalizacja fatalna - usłyszeliśmy.

09:05 Sesja została rozpoczęta.

09:13 Mieliśmy krótką przerwą, w związku z wprowadzeniem do porządku obrad nowego punktu.

09:18 Punkt ws. Karola Semika, tj. złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji, jest bezpodstawny - powiedziała przewodnicząca Bogusz, gdyż na sali brakuje wiceprezydenta Radomia.

09:19 Radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji.

09:23 Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.

09:25 Teraz punkt: interpelacje i zapytania radnych, ale przypominamy o zmianie w tej kwestii od tej kadencji RM; radni składają interpelacje na ręce przewodniczącej Bogusz, które niezwłocznie przekazuje pytania prezydentowi Radomia.

09:27 Zostały przedstawione plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Radomiu na 2019 rok oraz harmonogramu posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu w 2019 roku.

09:27 Szybko przeszliśmy do rozpatrzenia projektów uchwał.

09:29 Urząd Miasta umożliwia oglądanie sesji na żywo - tutaj.

09:37 Radni rozpoczęli od debaty ws. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na ten rok. Zmiany te tłumaczy radnym skarbnik miasta, Sławomir Szlachetka. "Aby było łatwiej", przedstawiona została prezentacja w tej sprawie. Główne założenia zmian można zobaczyć w tym miejscu.

09:39 Głównie chodzi tu o:

"14. Zmiana upoważnienia Prezydenta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 20 000 000,- wynika z konieczności zapewnienia bieżącej płynności finansowej Gminy. Harmonogram wydatków gminy nie zawsze znajduje pokrycie w realizowanych w tym 17 samym okresie dochodach. Dotyczy to zwłaszcza początku miesiąca, gdy jeszcze nie spływają dochody, natomiast konieczne są do poniesienia duże wydatki głównie na składki ZUS (płatne 5-ego dnia każdego miesiąca). Wykorzystywanie kredytu w rachunku bieżącym ma charakter krótkotrwały, wynoszący zwykle nie więcej niż kilka dni, tj. od czasu dokonania płatności do czasu uzyskania dochodów budżetowych, które „spłacają” saldo kredytu. Wysokość limitu kredytu w rachunku bieżącym uzależniona jest od wielkości budżetu – im większy budżet, tym większy może być przejściowy deficyt.

15. Upoważnienie Prezydenta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 86 200 000,- wynika z konieczności zapewnienia środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2019 zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2019 rok nr V/79/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2018 roku.

16. Upoważnienie Prezydenta do emisji obligacji komunalnych do kwoty 42 515 000,- wynika z konieczności zapewnienia środków na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu w roku 2019 z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2019 rok nr V/79/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2018 roku."

09:42 Skarbnik obecnie chwali współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym...

09:53 Ciągle trwa przemowa Sławomira Szlachetki. Wszystko dokładnie jest radnym przedstawiane, nasi Czytelnicy mogą się z tym zapoznać tutaj.

10:01 Robert Fiszer: Dlaczego brakuje 36 tysięcy zł na wynagrodzenia dla pracowników ZUK, na "trzynastki", czy nie było to zaplanowane wcześniej czy jak?

10:07 Dariusz Wójcik: Mam zastrzeżenia, co do terminu spłaty obligacji, ponieważ zostało to odłożone w czasie. W tej kadencji spłacamy bardzo mało, a kumulacja spadnie na kolejną kadencje. Zostawiamy kolejnym pokoleniom do spłacenia te pieniążki, a my w tej chwili pokazujemy, że jesteśmy dobzi, że budujemy, inwestujemy. Myślę, że nad tym będziemy musieli się zastanowić, czy te terminy są dobre, może trzeba odwrócić tę kolejność i w najbliższych latach spłacić więcej...

10:10 Małgorzata Zając: Panie radny Wójcik, ale przecież prezydent Witkowski podczas poprzedniej kadencji, spłacał obligacje zaciągnięte przez prezydenta Kosztowniaka. Pan chyba za wszelką cenę chce zaburzyć płynność finansową miasta. Przecież to był pana pomysł z tymi 10 mln, które zostały "dorzucone"...

10:14 Kazimierz Woźniak: Tak jak często krytykowałem skarbnika miasta, tak dziś wreszcie stanął na wysokości zadania i przygotował materiał, który dla każdego powinien być jasny. Był dość precyzyjny, dowiedzieliśmy się, co, jak i dlaczego. Ta uchwała ma więc sens. Każda kadencja zostawia długi następnej kadencji. Tak jest i tak niestety będzie... Chodzi tylko o to, żeby skala tych zobowiązań, była pod kontrolą.

10:18 Na mównicy ponownie skarbnik Szlachetka, który odpowiada na pytania niektórych radnych. Mowa głównie o typowo finansowych kwestiach uchwały budżetowej.

10:22 Po zakończeniu i podziękowaniu, "dziękuję" odpowiedział Dariusz Wójcik. - To tak z przyzwyczajenia - skomentował. Troszkę rozluźniło to atmosferę :)

10:26 Przerwa na wniosek klubu radnych PiS.

10:47 Obrady zostały wznowione.

10:51 W imieniu klubu radnych PiS, przewodniczący Dariusz Wójcik: - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pana prezydenta, poprzemy ten projekt uchwały, ale chciałbym teraz przekazać taką informację, żebyśmy później nie wracali do tego tematu: to ostatnia nasza decyzja w tym roku, co do zaciągania przez miasto kredytów krótkoterminowych do 20 mln zł. Ponadto nie poprzemy już żadnego zwiększenia deficytu budżetowego, jeśli nie będzie on poparty dobrym, rozwijającym miasto projektem, bez żadnych innych dofinansowań, bez pokrycia finansowego.

10:51 Uchwała została przyjęta.

10:53 Teraz projekt uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 - 2040.

10:55 Ta uchwała również została przez radnych przegłosowana.

10:59 I kolejna przerwa.

11:19 Po przerwie, przyjęta przez radnych została uchwała ws. emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia. Głosowało 15 radnych, "za" było 11, a czterech wstrzymało się od głosu. Nie wszyscy radni PiS wzięli udział w głosowaniu 

Chodzi tu o 42,5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z kilku poprzednich lat.

11:20 Wiceprezydent Frysztak wycofał projekt uchwały na druku nr 35, tj. ws. wniesienia wkładu niepieniężnego do Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.

11:23 Została również przyjęta uchwała ws. zmiany uchwały Nr V/68/2018 z dnia 18.12.2018 r., Nr V/69/2018 z dnia 18.12.2018 r., Nr V/70/2018 z dnia 18.12.2018 r., Nr V/71/2018 z dnia 18.12.2018 r., Nr V/72/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasta Radomia porozumienia międzygminnego z Gminą Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Skaryszew, Gózd o powierzeniu Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych ww. Gmin.

11:24 Podobnie uchwała ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasta Radomia porozumienia międzygminnego z Gminą Jastrzębia o powierzeniu Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia.

11:25 Na sali jest tak zimno, że niektórzy radni siedzą w kurtkach.

11:27 Radni przyjęli także uchwałę ws. przyjęcia "Samorządowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2019 - 2023".

11:33 Przeszła również uchwała ws. przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia do realizacji w 2019 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Radomia.

11:39 Trwa debata ws. Budżetu Obywatelskiego. Radny Rejczak ma pretensje do prezydenta, że ten nie zapraszał w poprzedniej kadencji opozycji na spotkania dot. przyszłości BO.

11:44 Projekt uchwały ws. wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia, został przez radnych przyjęty.

11:50 Podobnie ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2018 rok.

11:51 Rozpoczynamy "szkolne" tematy.

11:54 Najpierw projekt uchwał ws. zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu, ul. Wierzbicka 89/93 poprzez przeniesienie siedziby szkoły z Wierzbickiej 89/93 w Radomiu na ul. Czarnoleską 10 w Radomiu. - Uchwała ta dotyczy zmiany adresu. Chcemy tą sprawę uporządkować. Na pewno uczniowie będą mieli lepsze warunki do nauki. A co z budynkiem przy Wierzbickiej? Ten budynek wymaga kilku inwestycji. Zostanie jednak również zagospodarowany na cele edukacyjne, dla PSP nr 14 Integracyjnej, która jest obok - wyjaśniła Anna Ostrowska, dyrektor Wydziału Edukacji UM w Radomiu.

11:57 Uchwała została przyjęta.

11:58 Następnie projekt ws. zamiaru przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4 poprzez przeniesienie siedziby szkoły z ul. Powstańców Śląskich 4 w Radomiu na ul. Warszawską 12 w Radomiu.

12:01 Uchwała została przyjęta.

12:02 Projekt uchwały na druku nr 43 dot. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu ul. Staromiejska 11 oraz zamiaru likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. Juliusza Słowackiego w Radomiu, ul. Staromiejska 11

12:06 - W tym budynku są 2 oddziały gimnazjalne i 1 oddział liceum - klasa maturalna, 28 osób. Od 1 września, w tym budynku nie będzie więc żadnego oddziału. Obok funkcjonuje ZST, który potrzebuje budynku, żeby mógł przyjąć dodatkowe roczniki, które w tym roku nam się pojawią. Stąd nasz pomysł - mówiła Anna Ostrowska.

12:13 Tomasz Gogacz: Problem dot. sieci szkół jest bardzo delikatny i trzeba go delikatnie rozważać. To pewnie początek tego trudnego roku. Gimnazja mają strukturalny problem, co będzie z bazą i pracownikami. Ws. tej uchwały, stało się o tyle niedobrze, że gdy liceum im. Słowackiego było w centrum miasta, to miało się bardzo dobrze... teraz wyglądało to zupełnie inaczej.

12:16 Uchwała została przyjęta.

12:21 Trwają rozmowy ws. zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 23 poprzez przeniesienie siedziby przedszkola z ul. Jana Kilińskiego 23 w Radomiu na ul. Jana Kilińskiego 20 w Radomiu. Głos ma najstarszy radny, p. Mirosław Rejczak :)

12:27 Uchwała ta również została przyjęta.

12:27 Wychodzi na to, że dziś wszystkie projekty uchwał, zgłoszone przez prezydenta, zostaną przez radnych przegłosowane.

12:30 Pięć minut przerwy. To przed projektem uchwały ws. skierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi tu o sprawę dot. radnej Pastuszki-Chrobotowicz i jej pracy w WUP.

12:43 Obrady zostały wznowione.

12:43 Dariusz Wójcik: Nie pozostaje nam nic innego, jak zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

12:44 Zostały jeszcze projekty uchwał, które zostały zgłoszone tuż przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji.

12:46 Pierwszy dot. upoważnienia dla prezydenta dot. możliwości złożenia wniosku ws. dofinansowania w ramach projektu strategii rozwoju elektromobilności (projekt Gepard2).

12:50 Łukasz Podlewski: Dofinansowanie może wynieść tylko 100 tysięcy złotych?

Wiceprezydenci Frysztak i Zawodnik: Tak, taki dokument może kosztować do 200 tysięcy złotych, a dofinansowanie może wynieść 100 tysięcy złotych. Ten konkurs dotyczy bowiem tylko przygotowanie dokumentacji, strategii.

12:51 Uchwała została przyjęta.

12:53 Teraz jeszcze uchwała intencyjna dot. przekazania przez miasto ministerstwu rolnictwa, radomskiego Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej. Więcej o całej sprawie pisaliśmy tutaj. Tego tematu dotyczyła bowiem nadzwyczajna sesja RM, która odbyła się w poprzednim tygodniu.

13:02 Uchwała została przyjęta. Radni byli dziś jednomyślni :)

13:03 Kończymy naszą relację. Dziękujemy za uwagę.

autor: dm

Wasze komentarze (11)

Do
2019-01-21 20:02:00

Szkoda dla niego drzewa. Lepiej niech sobie rośnie. Bo jak wejdzie na niego to nie będzie chciał zejść tok się przyzwyczai do gałęzi. Ponadto szkoda pta?ów bo znaczną nam chorować

@
2019-01-21 19:06:00

Wojcik na drzewo.

@
2019-01-21 19:06:00

Wojcik na drzewo.

DO:Anka 2019-01-21 09:12:00
2019-01-21 16:30:00

Myśl dziewczyno, bo wychodzisz na mało rozgarniętą, która będzie zawsze przeciw i słuchaj ze zrozumieniem.

Do Z
2019-01-21 13:19:00

Do Marian. Bo jeden czyta od nowa a drugi dzwoni CO mają robić . Taka jest u nich rzeczywistość

Marian
2019-01-21 11:04:00

Może mi ktoś wytłumaczyć, w jakim celu radni PiS co chwila ogłaszają przerwę?? Przed przyjęciem danej uchwały albo tuż po - przerwa. Co to znaczy??? Muszą się tłumaczyć "górze"???

rad
2019-01-21 10:22:00

Ponieważ w poprzedniej kadencji rady były regularne transmisje z sesji zwyczajnych

do rad
2019-01-21 10:06:00

a dlaczego miałaby być?

rad
2019-01-21 09:50:00

Dlaczego w tv dami nie ma bezpośredniej transmisji z obrad rady miejskiej

bhh
2019-01-21 09:18:00

Dokładnie, sesja jeszcze się nie zaczęła, a już konferencja z kontrą i zapowiadają, że taka konferencja będzie przed każdą sesją :D

Anka
2019-01-21 09:12:00

Już się zaczyna. Oni nie mogą normalnie podejść do pewnych spraw, zawsze muszą stawiać kontrę. Co by nie robił Prezydent, czego by nie powiedział - nie ważne czy się zgadzają czy nie - muszą się POSTAWIĆ. Co za obłęd.

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Linki sponsorowane

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej